Đọc trên mạng bảo là kéo dài thời gian quan hệ ?? Ai đã dùng rồi cho em xin ý kiến ạ ??